brev om församlingens ekonomiska situation 

Sankt Pauli församling är medelstor med ca. 1500 registrerade medlemmar utspridda över en ovanligt stor region. Församlingen äger därför, utöver den stora fastigheten i Gävle, kapell i Sörforsa och Ovanåker, och man hyr en lokal i Sandviken. Dessa tre så kallade ”utposter” är viktiga för församlingsmedlemmarnas andliga liv i den stora regionen och för evangelisationen. I synnerhet betyder utposterna mycket för dem som inte har ekonomiska resurser eller hälsa att resa till mässan i Gävle regelbundet.


Nackdelen med de många lokalerna är givetvis en, i förhållande till antalet medlemmar, ovanligt hög totalkostnad för el, värme, fastighetsunderhåll och prästens resor. Församlingen befinner sig ständigt i en ansträngd ekonomisk situation vilket biskopen och stiftets finansavdelning noterat efter visitationen här före jul. Vi i pastoral- och ekonomirådet vill därför, med detta brev, hjälpa er som tillhör församlingen att bättre förstå församlingens ekonomi och så känna med den och ta ett större medansvar för den.  


Först vill vi förklara för er hur församlingen finansierar sin verksamhet på de många platserna. Vår viktigaste inkomstkälla är kyrkoavgiften som dras i och med att vi som är registrerade medlemmar betalar skatt. Denna kyrkoavgift går dock inte direkt till församlingen utan till Stockholms katolska stift och därmed till Katolska kyrkans verksamhet i hela Sverige. Ni bör verkligen känna er stolta och glada över allt fantastiskt ni är med och bidrar till! Utbildningsmaterial publiceras, präster avlönas, stiftet anställer personal, fattiga och immigranter betjänas, kyrkor byggs, och läger, evenemang, kurser och resor för alla åldrar ordnas. Mässor firas på många platser och folk får tillgång till sakramenten.


Den del av kyrkoavgiften som vi som församling får är helt nödvändig men dock långt ifrån tillräcklig. Under vintermånaderna med höga kostnader för el och värme täcker kyrkoavgiften inte ens församlingens fasta utgifter. Kollekt och gåvor blir därför, som vår andra viktigaste inkomstkälla, avgörande för församlingens ekonomiska överlevnad och möjlighet att ha någon verksamhet. Vi som råd vill verkligen uttrycka vår tacksamhet för allt ni redan ger men samtidigt säga att om många bara kunde ge lite mer och dessutom regelbundet så hade församlingens ekonomiska situation på sikt kunnat se annorlunda ut. Verksamheten hade kunnat utvecklas och vi hade kanske inte alltid behövt leva på en marginal med oro för oväntade utgifter. För att illustrera att många kan åstadkomma stor förändring vill vi därför ge er några enkla räkneexempel:


 

 • Om 150 personer gav 200 kr mer i månaden hade hela hyran för fastigheten i Sandviken täckts. 


 • Om 25 personer gav 500 kr mer i månaden så hade detta blivit 150 000 kr/år vilket hade kunnat betala en kyrkomusikertjänst på 25%.


 • Om vi delar upp den inkomst vi får av kollekten på 80 personer så blir det ungefär 40 kr/person varje söndag. Om 80 personer som gav detta dubblade sin kollekt skulle församlingen få in ca.165 000 kr mer varje år. Detta skulle kunna täcka nästan hela elkostnaden för ett år.

 

2024 förväntas bli ett tufft ekonomiskt år för församlingen. Vi har, efter krav från stiftet, bytt både ekonomibyrå och revisor och vi har tecknat ett avtal för att säkra brandskyddet i Gävle, allt detta med höjda kostnader. Försäkringskostnaderna är också högre sedan alla församlingar för en tid sedan bytte försäkringsbolag. Alla dessa förändringar har varit strikt nödvändiga. I december 2023 gick dessutom församlingens elavtal för Gävle som tecknades 2020 ut. Denna kostnad kommer därför höjas avsevärt i år. Församlingen har en ganska stor underhållsskuld och fastigheterna ropar på hjälp hela tiden. En hel del har, med gott stöd från stiftet och tack vare duktiga hantverkares insats, kunnat åtgärdas under 2023 men saker kvarstår och nya oväntade saker uppstår hela tiden. Resultatet för 2024 förväntas bli negativt. Frågor som vi därför behöver ställa är bl.a. hur vi de kommande åren (ja, redan i vår) skall kunna finansiera läger, resor och aktiviteter för våra barn och ungdomar? Kommer vi att kunna betala någonting i framtiden för ett fungerande musikliv med organist och körledare? Kommer vi att klara hyran i Sandviken som, trots ett sedan våren 2023 nytt och lite bättre kontrakt, förblir hög? Tids nog kommer församlingen kanske behöva en till präst men hur skall vi då finansiera hans resekostnader och annat? Vad gör vi om staten ytterligare drar in på bidragen till studieförbundet Bilda som idag stöder och möjliggör vår undervisning? Hur skall vi utveckla och förbättra vår redan så fina verksamhet om vi hela tiden har så knappa medel?


Utmaningarna är alltså många, och vi som församlingens råd vill därför nedan visa er hur ni ännu bättre, efter förmåga, ekonomiskt kan stödja den församling ni tillhör:

 

 • Om du ger kontant kollekt i mässan på söndagar och högtider ge då om möjligt sedlar eftersom inväxling av mynt kostar. Mynt accepteras givetvis! Undvik utländsk valuta.

 

 • Förbered din kollekt innan du går till mässan. Se detta som en del av den andliga förberedelsen. Ge också barnen och de unga någonting att lägga i korgen så att de upplever att de är delaktiga och lär sig att ge. 

 

 • Ge kollekt under, före eller efter mässan via Swish: 123-5611082. Märk betalningen: ”kollekt”.

 

 • Ge en gåva närsomhelst via Swish: 123-5611082 (slå gärna ihop flera små betalningar till en större eftersom varje betalning via Swish kostar församlingen 2kr.). Märk betalningen: ”gåva”.

 

 • Ge en gåva närsomhelst via bankgiro 5311-9368 (märk överföringen: ”gåva”)

 

 • Ett sätt som är mycket bra är att ställa in en regelbunden överföring via Bankgiro. Då glömmer man inte att ge.

 

 • Ett annat sätt att hjälpa församlingen är att testamentera en summa till församlingen. Många församlingar lever länge på just donationer och arv från församlingsmedlemmar som älskat sin församling.

 

 • Ni som bor på utposterna uppmuntras att de veckor ni inte har mässa hos er, om ni inte reser till mässan, förena er andligt med övriga i församlingen och så helga söndagen. Gör en andlig kommunion. Läs dagens evangelium, be bönen nedan tillsammans i familjen och ge kanske också en kollekt genom Swish som en aspekt av ert andliga deltagande. Kollekten bör alltid ses som ett uttryck för att man, oavsett var man är, vill frambära sitt eget liv i förening med mässoffret. Den uttrycker ett deltagande i vad som sker. 

 

 • Och till sist: glöm inte att registrera er! Icke-registrerade medlemmar betalar ingen kyrkoavgift och bidrar därmed inte ekonomiskt till Stiftets verksamhet. Påminn alla katoliker ni känner som ännu inte är registrerade att göra det.

 

 

Med varma hälsningar,

 

Kyrkoherde f. Joakim Breding

med sittande Pastoral- och ekonomirådMin Jesus, jag tror att Du verkligen är närvarande i altarets allra heligaste sakrament.
Jag älskar Dig framför allt annat och jag vill ta emot Dig i min själ. Eftersom jag för närvarande inte kan ta emot Dig sakramentalt, kom åtminstone andligt in i mitt hjärta.
Jag omfamnar Dig som om Du redan var där och förenar mig helt och hållet med Dig. Låt mig aldrig skiljas från Dig.
Amen


Sankt Alfonso Liguori