HELIGA TREFALDIGHET 23

 

 

Kära församling,

 

I dag, på Heliga Trefaldighets dag, år 2023, predikade jag i högmässan bland annat om hur Kyrkan kan liknas vid en trädgård där många olika blommor och plantor växer under en och samma sol. Blommorna är många och vackra, olika och unika, men solen som ger dem näring är en. Denna bild vill säga att i Kyrkan så blomstrar en mångfald av personer, de kommer fram mer och mer, men alltid just under en och samma sol, d.v.s. inom ramen för en och samma bekännelse. De många och olika tillber en och samma Gud, följer samma bud, läser en och samma Skrift, och de hedrar och lever i en enda obruten Tradition. Ja, de mångas mångfald och olikhet blomstrar just tack vare det gemensamma som alla delar. Denna mångfald av personer inom enheten ger också ett svagt återsken av det mysterium som Gud i sig själv är. Gud är Treenig, en enda Gud i tre personer.

 

Jag har nu varit er kyrkoherde i lite mer än ett halvår. Det är en kort tid, och allting är fortfarande i sin linda, men jag är mycket lycklig och tacksam. Mina tankar framåt, efter att ha lärt känna församlingen bättre är att församlingen, för att den beskrivning av Kyrkan som jag gett ovan skall kunna förverkligas ännu mer här, behöver stärka sitt rotsystem i den kyrkliga jorden. Vi behöver arbeta långsiktigt på att fler församlingsmedlemmar inte endast ibland eller sporadiskt besöker den trädgård som Kyrkan är, utan att de verkligen lever i den helt och helhjärtat. För detta så behöver församlingens ”kärnverksamhet”, som inte alls är dålig som den är, bli ännu bättre. Ett fungerande arbete med ministranterna, och välskötta liturgiska föremål, bidrar till att liturgin kan firas ordnat med värdighet och skönhet vilket gör det lätt för människor att just slå rot och förenas i- och finna vila och växt i en och samma tillbedjan. Även en stabil, engagerad och bedjande församlingssång bidrar till detta. Gudstjänsten blir lockande. En bra katekes för barnen, och en fungerande och trygg undervisningsmiljö är inte enkelt att skapa med våra få resurser, men det är nödvändigt om barnen skall vilja komma till Kyrkan och tillägna sig en och samma tro. Barnen är som mycket små blommor i trädgården, de har extra känsliga rötter, och om vi vill att de skall leva kvar i Kyrkan när de konfirmerats och blivit lite mer yviga till växten måste omsorgen om deras rötter i Kyrkan vara särskild. Församlingen behöver också fler sociala mötesplatser, aktiviteter av olika slag (fördjupning, karitativt arbete m.m.) där just vänskapsband inom församlingen kan knytas och stärkas, detta eftersom växterna i trädgården inte växer utan varandra.

 

Mitt intryck är alltså att det är här det viktigaste arbetet för oss tillsammans och i synnerhet för det nya pastoral- och ekonomirådet ligger de kommande åren.

 

Arbetet med våra byggnader fortsätter och får inte underskattas. Det är en del i det jag beskrivit ovan eftersom miljön vi delar kan främja eller hindra den växt vi önskar att se, och om församlingens ekonomi skall kunna förbättras i framtiden, vilket skulle vara bra för all vår verksamhet, så behöver byggnaderna ses över nu för att sedan kunna skötas om och fungera utan för höga kostnader. Glöm inte att njuta av den fina renoveringen av kyrkorummet i Gävle som är nästan avslutad! Alla sprickor är åtgärdade, väggarna är tvättade och målade, skulpturerna avdammade och halva stengolvet avfettat och tvättat. Arbetarna är nu i full färd med att se över trädetaljer runt om kyrkan, så att vår miljö också utåt blir mer inbjudande och gästvänlig. Det kommer ta lite tid, men jag tycker att det är roligt att följa det fina arbetet. Tack också till alla er som under våren hjälpt till med städning, rensning av ogräs och mycket annat! Utan ert arbete går det inte!

 

Den 16 juni firar jag 5 år som präst. I år sammanfaller det med Jesu Hjärtas högtidsdag och jag kommer att fira en högmässa i Jesu Hjärtas kapell då jag också för första gången använder en privat mässhake prydd med Jesu heliga hjärta, en mässhake som är inköpt till viss del med stöd från folket i Sörforsa. Alla är varmt välkomna att vara med i denna mässa och kanske be lite extra för mig, er ovärdige tjänare. Bed för mig att jag skall få ett hjärta som liknar Kristi hjärta, för min egen frälsnings skull, och för er skull som jag är satt att tjäna.


 

Heliga Trefaldighets dag, den 4 juni 2023

 

Kyrkoherde f. Joakim Breding