Katekes för barn och unga
Katekes betyder egentligen "muntlig undervisning" men begreppet är mångtydigt. Vi talar bl.a. om "katekeser" och då syftar vi på böcker som ger undervisning om katolska kyrkans lära och vi talar om katekes som den "händelse" som ett undervisningstillfälle är. Självklart kan katekes ha en social, karitativ, praktisk och liturgisk sida, människan lär sig på många olika sätt, men grundläggande är och förblir ändå just det muntliga traderandet av sanningar, vittnesbördet, som skänker kunskap om Guds frälsande kärlek och som inviger människan i en djupare vänskap med Jesus Kristus. 


De katolska biskoparna har som en av sina viktigaste uppgifter att förmedla tron i dess helhet till folket i det egna stiftet. Kyrkoherdarna ansvarar för katekesen i sin försmaling och andra präster och diakoner, men också lekmän, som undervisar deltar i kyrkoherdens uppdrag.


KAKTEKES I GÄVLE

KAKTEKES I OVANÅKERKatekes för barn i olika åldrar i Ovanåker med omnejd som förbereder sig på att ta emot konfirmationens sakrament kommer att ske en veckodag i månaden under höstterminen 2023. Aktuella datum är följande:


28/9, 19/10, 16/11, 7/12


Mässa 16:30, sedan mat och undervisning

KAKTEKES I SÖRFORSAI Sörforsa håller Moder Teresa-systrarna i katekesen för de mindre barnen. Denna katekes ges den 3:e lördagen i månaden i samband med mässa och mat.